Công văn số 1095 của Bộ GD&ĐT v/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017

Đăng lúc: Thứ tư - 23/03/2016 22:41 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển

Phụ lục công văn tải tại đây
(Thông tư số 07 của Bộ Khoa học Công nghệ xem tại đây)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1095/BGDĐT-KHCNMT
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch  KH&CN năm 2017
Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016
 
 
 
Kính gửi:     Các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu
                     và trường cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
                  
Thự hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13/6/2012; Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012; Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Giáo dục Đại học, Luật Ngân sách nhà nước và các nghị định, thông tư hướng dẫn; Công văn số 194/KHCN-KHTH ngày 19/01/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đại học, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu và trường cao đẳng trực thuộc Bộ (sau đây gọi tắt là các đơn vị) xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017, như sau:
A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2015-2016
Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2015 và 2016, các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá theo các nội dung sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế, chính sách về KH&CN
Các đơn vị đánh giá tình hình xây dựng và ban hành văn bản triển khai, các văn bản hướng dẫn Luật KH&CN của Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đưa ra các kiến nghị về việc tổ chức, quản lý điều hành hoạt động KH&CN và đề xuất những cơ chế chính sách cần xây dựng trong những năm tiếp theo.
   2. Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động KH&CN
2.1. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia
Các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 2015, 6 tháng đầu năm 2016 và ước thực hiện 6 tháng cuối năm 2016 (số liệu cụ thể và các bảng biểu theo các mẫu của Phụ lục I kèm theo).
Các đơn vị đánh giá những kết quả nổi bật của các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia; qua đó nhận xét, đánh giá về tác động của các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ phục vụ phát triển ngành giáo dục, phục vụ phát triển kinh tế xã hội và địa phương, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
2.2. Đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và tương đương, cấp cơ sở
Các đơn vị đánh giá kết quả nổi bật của việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ và tương đương, cấp cơ sở. Qua đó đánh giá về tác động, đóng góp của những kết quả KH&CN nổi bật đối với phát triển ngành giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội.
Phòng thí nghiệm trọng điểm vật liệu polyme và composite, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đánh giá việc thực hiện các quy định về: tổ chức bộ máy và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm, hoạt động của hội đồng phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ chế chính sách đối với hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm; sản phẩm KH&CN được tạo ra từ hoạt động nghiên cứu của phòng thí nghiệm trọng điểm; những tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ và kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm.
B. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH KH&CN NĂM 2017
1. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ quốc gia
1.1. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia chuyển tiếp
Các đơn vị lập danh mục và kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia chuyển tiếp thực hiện trong năm 2017 (theo mẫu 1 Phụ lục IV kèm theo).
1.2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thực hiện từ năm 2017
Việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo cơ chế đặt hàng, được quy định tại Luật KH&CN và được hướng dẫn tại các văn bản dưới luật.
Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước theo các biểu mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn/). (Thông tư số 07 của Bộ Khoa học Công nghệ xem tại đây)
Đối với nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KH&CN theo nghị định thư: Hồ sơ đề xuất đặt hàng cần căn cứ vào Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN của Bộ KH&CN ngày 30/5/2015 về quy định quản lý các nhiệm vụ KH&CN theo nghị định thư.
Các đơn vị lập danh mục và kinh phí các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đề xuất thực hiện từ 2017 (theo mẫu 2 Phụ lục IV kèm theo).
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ
2.1. Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ chuyển tiếp
Các đơn vị lập danh mục nhiệm vụ và mức kinh phí dành cho các nhiệm vụ KH&CN cấp bộ chuyển tiếp thực hiện trong năm 2017 (theo mẫu 1 Phụ lục IV kèm theo).
2.2. Đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ thực hiện từ năm 2017
Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2017, bao gồm:
(1) Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ (thực hiện theo Quyết định số 453/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao đề xuất đề tài KH&CN cấp bộ năm 2017 và Công văn số 630/BGDĐT-KHCNMT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đề xuất đề tài và tổ chức tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài KH&CN cấp bộ năm 2017).
(2) Dự án tăng cường năng lực nghiên cứu (theo mẫu 1 Phụ lục III kèm theo).
(3 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ (theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Quyết định số 59/2007/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về quản lý dự án sản xuất thử nghiệm cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
 (4) Dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học (theo mẫu 2 Phụ lục III kèm theo).
 (5) Chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ (theo mẫu 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng  Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quản lý chương trình KH&CN cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
(6) Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng (đối với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, Viện nghiên cứu sư phạm, trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện nghiên cứu giáo dục, trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh (theo mẫu 1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo).                      
 (7) Nhiệm vụ quỹ gen (theo Khung nhiệm vụ quỹ gen đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt).
3. Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Các đơn vị lập danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và kinh phí của các nhiệm vụ thực hiện trong năm 2017 (theo mẫu 3 Phụ lục IV kèm theo).
Các đơn vị gửi báo cáo kế hoạch KH&CN năm 2017 bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội) và bản mềm theo địa chỉ: vukhcns@moet.edu.vn hoặc hhcuong@moet.edu.vn) trước ngày 15 tháng 4 năm 2016.
Mọi thông tin xin liên hệ TS. Hoàng Hoa Cương, ĐT: 0904191189.
          Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy trình, tiến độ xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2017. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ xem xét đưa vào kế hoạch những đề xuất nhiệm vụ, đề tài, dự án được thực hiện đúng quy trình và tiến độ.
 
 
 
 
Nơi nhận:
     - Như trên;
     - Bộ trưởng (để b/c) ;
     - Lưu: VT, KHCNMT.
 
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
                            (Đã ký)
 
 
Bùi Văn Ga
 Phụ lục công văn tải tại đây
Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT
Nguồn tin: Bộ GD&ĐT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết