Đăng lúc: 01-08-2023 09:27:15 PM | Đã xem: 585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 06-12-2022 04:31:07 AM | Đã xem: 532 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ
Đăng lúc: 06-12-2022 04:19:23 AM | Đã xem: 518 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 04-08-2022 04:16:12 AM | Đã xem: 349 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ
Đăng lúc: 10-02-2022 10:32:38 PM | Đã xem: 580 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 10-02-2022 10:27:48 PM | Đã xem: 517 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

DANH MỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍNH ĐIỂM CỦA HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC

Link Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước

Đăng lúc: 09-11-2021 09:58:48 PM | Đã xem: 1121 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Hội đồng chức danh Nhà nước
Đăng lúc: 17-08-2021 11:36:01 PM | Đã xem: 1257 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Văn bản
Đăng lúc: 16-02-2021 09:42:42 PM | Đã xem: 1301 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ
Đăng lúc: 15-09-2020 09:51:05 PM | Đã xem: 932 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện
Đăng lúc: 15-09-2020 09:49:39 PM | Đã xem: 858 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Tập huấn hoàn thiện thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài NCKH năm 2020

Đăng lúc: 03-12-2019 03:06:29 AM | Đã xem: 2035 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , Nghiên cứu Khoa học , NCKH - Cán bộ , Cấp Viện

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Tên đề tài: Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học của Việt Nam

Đăng lúc: 13-11-2019 08:45:11 PM | Đã xem: 1785 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Tin tức , NCKH - Cán bộ , Cấp Bộ

Các tin khác