Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội số 69 tháng 7.2020

Tóm tắt bài viết đăng Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 69 tháng 7.2020
TT Tác giả Bài viết Chuyên mục
1 Nguyễn Văn Hiệp Cấu trúc câu từ góc nhìn của ngôn ngữ học tri nhận Nghiên cứu trao đổi
2 Đặng Ngọc Hướng Thành ngữ tiếng Anh là cụm từ hay câu? Nghiên cứu trao đổi
3 Hoàng Tuyết Minh Đặc trưng ngôn ngữ - văn hoá của ngữ cố định chỉ tốc độ chậm trong tiếng Anh Nghiên cứu trao đổi
4 Nguyễn Thị Thanh Hải Bàn về những phương thức xây dựng thuật ngữ thông tin – thư viện tiếng Việt Nghiên cứu trao đổi
5 Phạm Thị Bích Diệp
Ngô Thị Thanh Thảo
Nâng cao kỹ năng viết luận tiếng Anh cho sinh viên học trực tuyến của trường Đại học Mở Hà Nội Nghiên cứu trao đổi
6 Nguyễn Thu Hằng Sự chưa thống nhất giữa tên gọi và vai trò ngôn ngữ của tiếng Hán ở Việt Nam Nghiên cứu trao đổi
7 Phạm Thị Thu Hà Tổng quan tình hình nghiên cứu nhóm động từ “Annoying” trong tiếng Anh Nghiên cứu trao đổi
8 Nguyễn Thị Hồng Hà Kết quả bước đầu xây dựng khối liệu văn bản tiếng Anh về marketing Nghiên cứu trao đổi
9 Nguyễn Thị Thùy Linh Ẩn dụ ý niệm “cảm xúc là chuyển động” thông qua những biểu đạt về cảm xúc trong một tác phẩm văn học Việt Nam Nghiên cứu trao đổi

TẢI TÓM TẮT NỘI DUNG

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN