THÔNG BÁO V/v: Viết bài báo và tham dự Hội thảo quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12

THÔNG BÁO V/v: Viết bài báo và tham dự Hội thảo quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12
THÔNG BÁO
V/v: Viết bài báo và tham dự Hội thảo quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12
 
Căn cứ công văn số 368/TB-ĐHTL ngày 27 tháng 04 năm 2016 của Trường Đại học Thủy lợi về việc mời viết bài báo và tham dự Hội nghị quốc tế IEEE-RIVF lần thứ 12; Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến tất cả các đơn vị trong Viện được biết và gửi bài về hội thảo. Thư mời viết bài của BTC Hội thảo được gửi kèm Thông báo này, đề nghị các khoa thông báo cho các giảng viên, chuyên viên của đơn vị mình nghiên cứu viết bài cho Hội thảo và thông báo lại cho Phòng NCKH&HTQT biết để theo dõi báo cáo Viện trưởng.
Trân trọng thông báo!Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT