Thông báo Số 122 Về việc viết báo cáo tham luận cho Hội thảo "Chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm KH&CN năm 2016

Viết báo cáo tham luận cho Hội thảo "Chuyển giao công nghệ và giới thiệu sản phẩm KH&CN năm 2016
Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT