Làm việc với Đại học Vinh

Trường Đại học Vinh có nhu cầu tìm hiểu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của HOU về: 
 
- Kinh nghiệm tự chủ của Nhà trường; 
 
- Cơ cấu tổ chức của Trung tâm E-Learning; 
 
- Quy trình xây dựng học liệu E-Learning; 
 
- Thăm các studio giảng dạy và bộ phận sản xuất học liệu; 
 
- Cơ cấu, số lượng, cách thức hoạt động của đội ngũ trợ lý học tập.

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN