Thông báo triển khai đánh giá đề tài NCKH sinh viên 2017-2018

Thông báo triển khai đánh giá đề tài NCKH sinh viên 2017-2018
Thông báo triển khai đánh giá đề tài NCKH sinh viên 2017-2018
Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-ĐHM ngày 25 tháng 08 năm 2017 của Viện Đại học Mở Hà Nội về “Kế hoạch hoạt động Nghiên cứu khoa học& Hợp tác quốc tế năm học 2017-2018”, Phòng NCKH&HTQT kính đề nghị các khoa triển khai những việc sau:
1. Tổ chức đánh giá đề tài của sinh viên ở cấp Khoa trong khoảng thời gian từ 02/05/2018-10/05/2018.
2. Đăng ký lịch tổ chức họp đánh giá đề tài NCKH của sinh viên với phòng NCKH&HTQT để cử cán bộ tham dự. Thời gian xác nhận lịch họp đến 17h ngày 26/04/2018.
3. Nộp hồ sơ họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của sinh viên cho phòng NCKH&HTQT để tổ chức các hội đồng đánh giá cấp Viện. Thời gian nhận hồ sơ: trước 17h ngày 10/05/2018.
            Trân trọng cảm ơn!

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT