Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 13 tháng 08.2015

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 13 tháng 08.2015
Mục lục Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 13 tháng 08.2015 - Chuyên đề Quản lý Giáo dục (Song ngữ)
B01-N13 PGS.TS. Lê Đức Ngọc Phát triển chương trình theo cách tiếp cận chuẩn đầu ra
B02-N13 TS. Nguyễn Mai Hương Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với quá trình đào tạo đại học hệ từ xa tại Viện Đại học Mở Hà Nội
B03-N13 TS. Trần Thị Lan Thu Khai thác những ưu việt của E-learning trong giáo dục từ xa - kinh nghiệm tại Viện Đại học Mở Hà Nội
B04-N13 ThS. Lê Trường Sơn Phương pháp biên soạn hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
B05-N13 ThS. Trần Thị Mai Hanh Phát triển đội ngũ giảng viên đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT