Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 52 tháng 2.2019

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 52 tháng 2.2019
TT Tác giả Bài viết Số trang
1 Pham Hong Phong SUGGESTIONS ON SUPERVISION MECHANISM OF THE
EXECUTIVE UNDER JUDICIAL POWER
5
2 Phạm Hồng Phong GỢI MỞ VỀ CƠ CHẾ GIÁM SÁT QUYỀN HÀNH PHÁP
BẰNG QUYỀN TƯ PHÁP
6
3 Dinh Thi Hang COMPLETE RECOMMENDATIONS ABOUT
RIGHT TO INITIATE CIVIL CASES
8
4 Đinh Thị Hằng NHỮNG KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ
KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ
8
5 Nguyen Vinh Hung ROLE AND CHARACTERISTICS OF ECONOMIC
MANAGEMENT FUNCTION OF VIETNAM STATE PHASE
INTERNATIONAL INTEGRATION
9
6 Nguyễn Vinh Hưng VAI TRÒ VÀ ĐẶC ĐIỂM CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH
TẾ CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP
QUỐC TẾ 
8
7 Nguyen Thi Van Dong TRANSLATING HEADLINES AND ENSURING ETHNICCULTURAL CHARACTERISTICS
IN THE LANGUAGE OF NEWSPAPER HEADLINES
9
8 Nguyễn Thị Vân Đông DỊCH TIÊU ĐỀ BÁO CHÍ VÀ VIỆC ĐẢM BẢO ĐẶC
TRƯNG VĂN HOÁ - DÂN TỘC TRONG NGÔN NGỮ CỦA
TIÊU ĐỀ BÁO CHÍ
8
9 Dang Ngoc Huong DESCRIPTIVE AND PRESCRIPTIVE GRAMMAR IN
TEACHING ENGLISH
5
10 Đặng Ngọc Hướng NGỮ PHÁP GIAO TIẾP VÀ NGỮ PHÁP HÀN LÂM TRONG
DẠY-HỌC TIẾNG ANH
6
11 Nguyen Viet Ha CLASSROOM ACTION RESEARCH ON EFFECTIVENESS
OF EXTENSIVE READING TO ENRICH VOCABULARY
FOR STUDENTS OF ELECTRIC POWER UNIVERSITY
(EPU)
6
12 Nguyễn Việt Hà NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG VỀ TÍNH HIỆU QUẢ TRONG
ÁP DỤNG ĐỌC MỞ RỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN TỪ VỰNG
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 
6
TOÀN VĂN TẠP CHÍ SỐ 52

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN

Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN