Tạp chí Khoa học Trường Đại học Mở Hà Nội số 90 tháng 4.2022

STT Tác giả Tên bài
1 Đinh Thị Hằng Giải pháp nâng cao hiệu quả của cung cấp và thu thập chứng cứ của đương sự theo qui định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2015
2 Trần Hữu Tráng Các trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự theo Luật hình sự Cộng hòa liên bang Đức và kinh nghiệm cho Việt Nam 
3 Đinh Anh Tuấn Trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định của bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)
4 Bùi Hồng Quân Thực trạng pháp luật về hòa giải thương mại tại việt nam và một số giải pháp hoàn thiện
5 Trần Phương Thảo
Đinh Thị Hằng
Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 về người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự
6 Nguyễn Thị Hồi Một số vấn đề lý luận về Ủy quyền lập pháp ở việt nam 
7 Phạm Minh Huyền Hoàn thiện pháp luật việt nam về ngoại lệ quyền tác giả trong cách mạng công nghiệp 4.0 
8 Trần Hữu Tráng Thực tiễn áp dụng các hình phạt chính không tước tự do đối với người phạm tội ở nước ta hiện nay 
9 Phan Tô Ngọc Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và người dân trong phòng ngừa tình hình các tội phạm xâm phạm nhân phẩm, danh dự của con người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

TÓM TĂT CÁC BÀI VIẾT SỐ 90 THÁNG 4.2022

Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN