THÔNG BÁO V/v: tham gia Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5

THÔNG BÁO
V/v: tham gia Hội thảo Quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5
 
Căn cứ công văn số 1272/ĐHQGHN-KHCN ngày 09 tháng 05 năm 2016 của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội về việc mời tham gia Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 5; Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo đến tất cả các đơn vị trong Viện được biết và đăng ký tham gia. Thư mời tham dự của BTC Hội thảo được gửi kèm Thông báo này, đề nghị các khoa thông báo cho các giảng viên, chuyên viên của đơn vị mình nghiên cứu tham gia Hội nghị và thông báo lại cho Phòng NCKH&HTQT biết để theo dõi báo cáo Viện trưởng.
Trân trọng thông báo!

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT