Thông báo Viết bài Hội thảo Khoa học "Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP"

Thông báo Viết bài Hội thảo Khoa học "Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP"
Thông báo Viết bài Hội thảo Khoa học "Những tư tưởng kinh tế, quản trị hiện đại và khả năng vận dụng khi Việt Nam tham gia AEC và TPP"Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT