Các quy định quản lý hoạt động KH&CN, liên kết đào với nước ngoài và hoạt động hợp tác

Quyêt định số 493/QĐ-ĐHM, Quyết định số 1757/QĐ-ĐMH, Quyết định số 1758/QĐ-ĐHM

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT