Tên / Số / ký hiệu : Mẫu NCKH
Về việc / trích yếu

Các phụ lục về NCKH theo Quyết định

Ngày ban hành 29/03/2016
Loại văn bản Biểu mẫu
Đơn vị / phòng ban Phòng NCKH & HTQT
Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Viện ĐH Mở Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 346 | Đã tải: 16
Nội dung chi tiết
  Văn bản gồm có:

Phụ lục 1.  Phiếu đề xuất đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện
Phụ lục 2. Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện
Phụ lục 3. Phiếu bổ sung Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ 
Phụ lục 4. Phiếu đánh giá Thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ 
Phụ lục 5. Báo cáo triển khai thực hiện đề tài khoa học và công nghệ 
Phụ lục 6. Biên bản kiểm tra thực hiện đề tài khoa học và công nghệ
Phụ lục 7. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ
Phụ lục 8. Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện bằng tiếng Anh (Summary)(nếu có)
Phụ lục 9. Phiếu nhận xét nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện
Phụ lục 10. Phiếu đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Viện
Phụ lục 11. Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ  cấp Viện.
Phụ lục 12. Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ  cấp Viện
Phụ lục 13. Trang bìa của báo cáo kết quả đề tài NCKH cấp Viện
Phụ lục 14. Hướng dẫn làm bc tổng kết ĐTNCKH cấp Viện
Phụ lục 15. Mẫu Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KH&CN cấp Viện
Phụ lục 16. Mẫu Biên bản thanh lý đề tài KH&CN cấp Viện
Phụ lục 17. Phiếu nhận xét phản biện nghiệm thu giáo trình
Phụ lục 18. Biểu mẫu nghiệm thu giáo trình
Phụ lục 19. Phiếu đánh giá, nghiệm thu giáo trình
Phụ lục 20. Mẫu Hợp đồng biên soạn giáo trình
Phụ lục 21. Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng biên soạn giáo trình
Phụ lục 22. Hướng dẫn làm BC tổng kết ĐTNCKH SV
Phụ lục 23. Các biểu mẫu quản lý ĐTNCKH của sinh viên
Phụ lục 24. Thông tin về sinh viên chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài 
Phụ lục 25. Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 
Phụ lục 26. Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên
Phụ lục 27. Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài
Phụ lục 28. Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài 
Phụ lục 29. Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp viện
Phụ lục 30. Quy trình quản lý hoạt động NCKH của sinh viên