Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 38 tháng 12.2017

Tạp chí Khoa học Viện Đại học Mở Hà Nội số 38 tháng 12.2017
TT Tác giả Bài viết Trang
1 Lại Lâm Anh DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: QUAN ĐIỂM CỦA THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 9
2 Lương Văn Hải ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG Ở CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 8
3 Nguyễn Thị Thùy Linh PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KẾ TOÁN
VIỆT NAM ĐÁP ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP QUỐC TẾ
10
4 Hoàng Đình Minh TÁC ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG LOGISTIC ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP TẠI HÀ NỘI 12
5 Đỗ Thị Nga TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ NHÌN NHẬN LẠI VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRONG BỐI CẢNH MỚI 7
6 Lê Vũ Tường Vy PHÁT TRIỂN NGÀNH LOGISTICS Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THAM GIA VÀO CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO 10
7 Nguyễn Thị Loan PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DU LỊCH THANH HOÁ ĐẾN NĂM 2020 TẦM NHÌN 2030 8
8 Trần Minh Châu TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM VINAMILK 7
9 Bùi Thị Thanh Mai HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 6
10 Nguyễn Thị Phượng PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ TẠI VIỆT NAM 7
 

Tác giả bài viết: Phòng NCKH&HTQT

Nguồn tin: Phòng NCKH&HTQT