Tên / Số / ký hiệu : Công văn Số 50/CV-NCKH
Về việc / trích yếu

V/v triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên

Ngày ban hành 09/04/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban Phòng NCKH & HTQT
Lĩnh vực Nghiên cứu Khoa học
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Phòng NCKH & HTQT
Tải về máy Đã xem : 365 | Đã tải: 43
Nội dung chi tiết
Công văn gồm có những các biểu mẫu sau:
                                                                                                                                                             Trang
Các biểu mẫu về Hội đồng đánh giá đề tài NCKH Sinh viên năm học ….
Mẫu 01: Phiếu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên                                         02
Mẫu 02: Biên bản họp Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên                 03
Mẫu 03: Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả đánh giá đề tài NCKH của sinh viên                 04
Mẫu 04: Tổng hợp kết quả đánh giá đề tài NCKH của sinh viên năm học….                            05
Mẫu 05: Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá đề tài NCKH                                   06
cấp Khoa của sinh viên năm …. 
 
Các biểu mẫu về Hội đồng xét chọn đề tài NCKH Sinh viên năm học 2017-2018
Mẫu 06: Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét chọn đề tài NCKH                                   08
cấp Khoa của sinh viên năm ….
Mẫu 07: Bìa đề cương đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên                                             10 
Mẫu 08: đề cương chi tiết nghiên cứu khoa học sinh viên                                                     11
Mẫu 09: Phiếu đánh giá đề cương nghiên cứu khoa học của sinh viên                                    13
Mẫu 10: Biên bản họp hội đồng đánh giá đề cương đề tài NCKH của sinh viên                         14
Mẫu 11: Biên bản kiểm phiếu tổng hợp kết quả họp hội đồng đánh giá đề cương                      15
 đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm…
Mẫu 12: Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên                                                      16