Thông báo về việc đăng ký xét tặng giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục năm 2021

Đăng lúc: Chủ nhật - 04/04/2021 22:59 - Người đăng bài viết: Đỗ Thị Uyển
Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Trường;
                 - Các giảng viên cơ hữu thuộc Trường
 
       Thực hiện công văn số 1222/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tổ chức xét tặng giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục năm 2021, Trường Đại học Mở Hà Nội thông báo đến các đơn vị, cá nhân là các nhà khoa học, giảng viên cơ hữu trẻ thuộc Trường về việc chuẩn bị hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục năm 2021.
      1. Điều kiện tham gia tuyển chọn: Là các nhà khoa học, giảng viên cơ hữu của trường Đại học Mở Hà Nội không quá 35 tuổi tính đến thời điểm (30/6/2021), có công trình KH&CN được qui định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN gửi tham gia giải thưởng và Khoản 3 Điều 1 Thông tư 45 (có file đính kèm).
      2. Công trình gửi tham gia xét Giải thưởng: Công trình của giảng viên trẻ tham gia xét giải thưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Mỗi công trình do 01 giảng viên trẻ chịu trách nhiệm thực hiện chính và số lượng thành viên tham gia không quá 05 người;
- Công trình đã được nghiệm thu theo qui định và được công bố hoặc được ứng dụng trong thực tiễn ít nhất 01 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng;
- Công trình chưa được nhận hoặc chưa được gửi tham gia bất kỳ giải thưởng cấp quốc gia, quốc tế khác tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét giải thưởng.
- Các công trình thuộc các lĩnh vực theo công văn số 1222/BGDĐT-KHCNMT về việc hướng dẫn tổ chức xét tặng giải thưởng KH&CN dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục năm 2021.
     3. Hồ sơ tham gia xét Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ bao gồm:
- Bản đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng dành cho giảng viên trẻ (Mẫu 01a, Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT);
-  Ba (03) bản báo cáo tổng kết công trình tham gia xét Giải thưởng (Mẫu 04 Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT);
- Một (01) bộ tài liệu minh chứng liên quan đến việc công bố (đối với công trình đã được công bố) hoặc văn bản xác nhận ứng dụng công trình của cơ quan có thẩm quyền (đối với công trình đã được ứng dụng trong thực tiễn); bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với công trình đề nghị xét Giải thưởng có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước (nếu có) theo mẫu 10 tại Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ; bản sao các văn bản, tư liệu khoa học và công nghệ, tài liệu khác có liên quan đến công trình (nếu có).
- Một (01) bản hồ sơ điện tử có đầy đủ tài liệu quy định nêu trên.
Hồ sơ tham gia tuyển chọn được nộp về Phòng QLKH&ĐN trước ngày 01/5/2021. Hồ sơ ở dạng điện tử (định dạng PDF) gửi theo địa chỉ email: nckh-htqt@hou.edu.vn. 
Trân trọng.
          
Nơi nhận:      
- Như trên
- Lãnh đạo Nhà trường (để báo cáo)
- Lưu: Văn thư, Phòng QLKH&ĐN
      TL. HIỆU TRƯỞNG
        TRƯỞNG PHÒNG QLKH&ĐN
            (Đã ký)
 
 
 
 
Phạm Thị Tâm

TẢI VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
Tác giả bài viết: Phòng QLKH&ĐN
Nguồn tin: Phòng QLKH&ĐN
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết